Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.warzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.warzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.09.18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.04.01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Chmielewska ,adres poczty elektronicznej dpswarzyn1@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 35 12 476. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie posiada dwa budynki: budynek administracyjno- mieszkalny nazywany Dom Między Stawami oraz budynek mieszkalny w głębi parku o nazwie Bocianie Gniazdo.

Do budynku Dom Między Stawami prowadzą 4 wejścia oznaczone literami A, B, C, D

Do wejść A, B i C prowadzą schody, natomiast do wejścia D (znajdującego się z tyłu budynku), przylega podjazd dla wózków inwalidzkich i wjazd bezpośrednio do windy osobowej.

Dla gości przeznaczone jest wejście B. Dyżurka opiekunów znajduje się po prawej stronie od wejścia B, gdzie można uzyskać informacje na temat dalszego poruszania się po budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Do korytarza na I piętrze prowadzą schody. W budynku znajduje się dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze.

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscu parkingowym przed wejściem B.

Do budynku Bocianie Gniazdo prowadzi jedno wejście główne ze schodami i podjazdem dla wózków inwalidzkich. Na prawo od schodów znajduje się biuro pracowników socjalnych gdzie można uzyskać informacje na temat dalszego poruszania się po budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.