Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Warzynek”

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Warzynek” zostało zarejestrowane w KRS 09.06.2004 roku.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji życiowej i potrzebach osób niepełnosprawnych.
 2. Wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez: podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 3. Tworzenie więzi społeczności lokalnych z osobami niepełnosprawnymi i z ich rodzinami, oraz działania mające na celu rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 4. Popularyzacja ekologicznego, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz propagowanie idei ochrony środowiska.
 5. Stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania dóbr kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem zespołów dworsko-parkowych objętych opieką konserwatorską w najbliższym otoczeniu, regionie, kraju.
 6. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej.
 7. Propagowanie rozwoju oraz organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki krajowej i zagranicznej o tematyce ekologicznej.
 8. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, celem integracji osób niepełnosprawnych.
 9. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego regionu, Polski, Europy i Świata, oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych), w celu wyrównywania szans.
 10. Propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska.
 11. Współpraca z jednostkami rządowymi, samorządowymi i innymi działającymi na terenie Polski i zagranicą.
 12. Prowadzenie działalności oświatowej, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji itp., wydawanie biuletynów i materiałów szkoleniowych oraz publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej.
 13. Stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie wspiera osoby niepełnosprawne w trudnej sytuacji życiowej.